Regulamin

SŁOWNICZEK

Sklep – sklep internetowy oyca.pl/sklep sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.oyca.pl ;

Klient –  każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 1

Towary

 1. Sklep oferuje ozdoby z metalu wykonane z mosiądzu, miedzi oraz stali nierdzewnej

§ 2

Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient uprawniony jest do składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej sklep.oyca.pl  24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia. Właścicielem sklepu jest Pracownia Form Artystycznych, Agnieszka Frankowska-Gryza działająca pod adresem: Ul. Półwiejska 14/12, 61-888, Poznań o numerze NIP 782-109-60-68, Regon 301484746
 2. Klient składa zamówienie, wybierając towar, który chce nabyć, za pomocą kliknięcia w ikonę ?Dodaj do koszyka?, a następnie podania swojego loginu i hasła.
 3. Jeżeli Klient nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem, musi dokonać stosownej rejestracji podając wymagane dane.
 4. Zamówienie realizowane jest po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza, zawierającego dane niezbędne do przesłania towarów.
 5. W trakcie składania zamówienia Klient:
  • dokonuje wyboru zamawianych towarów i ich  ilości;
  • podaje adres dostawy lub dokonuje wyboru odbioru bezpośredniego towaru;
  • dokonuje wyboru formy dostawy;
  • dokonuje wyboru formy płatności;
  • podaje dane do faktury VAT (opcjonalnie).
 6. Każde złożone przez Klienta zamówienie Sklep potwierdza e-mailem z informacją o jego przyjęciu.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.
 8. Zamówienie będzie gotowe do wysyłki w ciągu 3-5 dni roboczych od momentu potwierdzenia jego przyjęcia.
 9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania towaru.

§ 3

Ceny towarów

 1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie zamieszczone są przy danym towarze.
 2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny są cenami brutto, w polskich złotych.
 3. Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem przez Sklep danej zmiany.

§ 4

Koszty dostawy w Polsce

 1. Koszty dostawy wynoszą:
  • za pośrednictwem kuriera DPD 15 zł
  • za pośrednictwem kuriera DPD za pobraniem  25 zł;
 2. Koszty dostawy powinny być zapłacone przez Klienta wraz z zapłatą ceny towaru.
 3. W przypadku zakupów łącznych, obejmujących więcej niż 2 sztuki towarów,  koszty dostawy nie ulegają zmianie zarówno w przypadku przesyłki przedpłaconej oraz pobraniowej.

§ 5

Formy płatności

 1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać według swego wyboru:
  • przelewem bankowym na konto w mbank  25 1140 2004 0000 3802 7857 5955
  • kartą za pośrednictwem serwisu Przelewy24,
  • gotówką przy odbiorze w przypadku dostawy za pobraniem.
 2. Sklep doręcza klientowi dowód zakupu lub, na życzenie Klienta, fakturę.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.

§ 6

Przesyłki zagraniczne

 1. Dostawa towarów za granicę realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej. Klient sklepu otrzymuje informację o cenie dostawy podczas składania zamówienia. Koszt wysyłki zależny jest od wagi, wielkości zamówionego produktu oraz miejsca dostarczenia.

§ 7

Anulowanie zamówienia

 1. Zamówienie może zostać anulowane:
 • przez Klienta do momentu wysłania zamówionego towaru:
 • e-mailem na adres sklep@oyca.pl,
 • telefonicznie na numer (48) 696 023 047; przez Sklep, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia nie zostanie odnotowana wpłata. Jeżeli Klient chce zapłacić w terminie późniejszym niż 7 dni od dnia złożenia zamówienia, konieczny jest kontakt e-mailowy na adres sklep@oyca.pl.  Możliwość powyższa dotyczy wyłącznie zamówienia Klienta, który wybrał opcję przedpłaty.
 1. Klient nie może anulować zamówienia towaru, który został już wysłany. O zmianie statusu zamówienia Klient zostanie poinformowany poprzez e-mail.
 2. Postanowienie ust. 1 nie uchybia prawu Klienta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9.

§ 8

 Czas realizacji zamówienia

 1. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy
 2. Czas realizacji złożonych w Sklepie zamówień jest następujący:
  1. w Polsce:
   • kurier DPD: do 3.dni roboczych;.
  2. w krajach Unii Europejskiej
   • kurier lub Poczta Polska (przesyłka priorytetowa): do 14. dni roboczych;
  3. w krajach poza Unią Europejską:
   • Poczta Polska (przesyłka priorytetowa): do 20. dni roboczych

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ma prawo do odstąpienia od umowy przez okres 14 dni od dnia otrzymania towaru. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. W tym celu Klient powinien zgłosić chęć odstąpienia od umowy drogą email na adres oyca@oyca.pl.Treść oświadczenia:

  „FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU

  (prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych)
  Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu:……………………………………………………………………………………
  Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu): ……………………………………………………………………………………………………………………….
  Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon): ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Oświadczam, iż

  1.Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą Pracownia Form Artystycznych Agnieszka Frankowska- Gryza, ul. Półwiejska 14/12, 61-888 Poznań i zwracam niżej wymienione towary:
  ………………………………………….
  ………………………………………….

  2.
  Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w wyżej wymienionej ustawie.
  Data otrzymania towaru: …………………………..
  Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): …………………………..
  Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:_ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _
  Właściciel rachunku: ……………………………………………………….
  Miejscowość i data: …………………………..
  Podpis: ……………………………………….”
 2. Zakupiony towar należy odesłać bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep o decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwrotowi podlegają jedynie towary w stanie niezmienionym w stosunku do stanu, w jakim zostały dostarczone Klientowi. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów
 4. Zwracany towar należy odesłać na adres: Pracownia Form Artystycznych, Agnieszka Frankowska-Gryza, ul. Półwiejska 14/12, 61-888 Poznań.
 5. Po otrzymaniu przesyłki z towarem od klienta Sklep zwróci Klientowi wszystkie płatności otrzymane od Klienta w tym koszty dostarczenia mu Towarów.
 6. Jeżeli zapłata za towar nastąpiła w drodze przedpłaty, kwota ta powiększona będzie o odsetki ustawowe.
 7. Zwrot nastąpi przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub, w przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego, przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.
 8. W przypadku gdy Klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.
 9. Koszt odesłania Towaru przez Klienta, będącego konsumentem, ponosi Klient.

§  10

Reklamacje

 1. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Towar bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje należy składać pisemnie, na adres Pracownia Form Artystycznych, Agnieszka Frankowska-Gryza, ul. Półwiejska 14/12, 61-888 Poznań. Do reklamowanego produktu należy dołączyć opis zastrzeżeń.
 4. Reklamację należy złożyć w okresie 1 roku. Klient traci uprawnienia do złożenia reklamacji jeżeli nie złoży jej z upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Koszty przesłania reklamowanego Towaru ponosi Klient, jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona. W przeciwnym przypadku koszty przesłania naprawionego bądź wymienionego Towaru ponosi Sklep.

§ 11

Ochrona danych osobowych

 1. OYCA zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w formularzu zamówienia. Dane te wykorzystywane będą zgodnie z regulaminem, wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Klienci Sklepu mają m. in. prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania swoich danych oraz żądania usunięcia danych z bazy.
 3. Zebrane dane wykorzystywane są przez Sklep do niezbędnych kontaktów z Klientami w celu realizacji zamówień.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane tylko instytucjom i organom, w sytuacjach przewidzianych polskim prawem.

§ 12

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w  niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 1. Towary zakupione przez Klientów w sklepie OYCA mogą być wymienione na inne na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Podstawą dokonania wymiany lub zwrotu przez Klienta jest oryginał dowodu zakupu lub oryginał faktury VAT.
 3. Wymiana towaru polega na złożeniu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dalsze ustalenia dotyczące wymiany towaru będą uzgadniane z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty email.
 4. Wymieniany towar nie może nosić znamion uszkodzenia, używania, zabrudzenia, zarysowania lub śladów innych uszkodzeń.
 5. Nie można dokonać wymiany lub zwrotu towarów zakupionych z rabatem udzielonym ze względu na uszkodzenia lub inne znamiona pogorszenia jakości.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2018r.

Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez Konsumenta roszczeń na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz.1176 ze zm.).